خبردرزندگی | NewsinLife.ir

اخبار استان مرکزی
11 هزار جلد کتاب در خمین امانت برده شد

11 هزار جلد کتاب در خمین امانت برده شد

نماینده مراکز کانون پرورش فکری کودک ونوجوان در فرمانداری خمین گفت: 11 هزار جلد کتاب امسال از پنج واحد کتابخانه ای کانون پرورش فکری این شهرستان به امانت برده شد.